Dewan Pakar

Robikin Emhas, SH., MH

Prof. Mas’ud Said, Ph.D

Fadilah Putra, Ph.D

Syamsudin S. Pesilette, SH.

Syamsul Huda Yudha, SH.

Daniel Zuchron

Tommy Rizky, SH.

M. Roghib, S.Pt., MM.

Hadi Prayitno

Sigit Nurhadi, SH. MH.