Jajaran Dewan CIPA

Dewan Penasehat CIPA

Ketua: H. Robikin Emhas, SH., MH

Anggota:

  1. Anggia Ermarini, MKM
  2. Hasanuddin Wahid

 

Dewan Pakar CIPA

Ketua: Prof. Mas’ud Said, Ph.D

Anggota:

  1. Fadilah Putra, Ph.D
  2. Muhammad Nur Uddin
  3. Daniel Zuchron
  4. Syamsudin S. Pesilette, SH.
  5. Syamsul Huda Yudha, SH., MH.
  6. Tommy Rizky, SH.
  7. Sigit Nurhadi, SH. MH.

 

Dewan Pembina CIPA

Ketua: Sabrang Mowo Damar Panuluh

Anggota:

  1. M Mahbub Zakky
  2. Hadi Prayitno